Samenvatting OV maart 2014

Hier onder volgt een samenvatting van de overlegvergadering tussen OR en Raad van Bestuur van 19 maart. De volledige notulen zullen na vaststelling in de volgende OV gepubliceerd worden op de site van de Ondernemingsraad onder het tabblad: verslagen

Kwaliteitsstructuur
Door een vernieuwde opzet van de kwaliteitsstructuur worden nu de diverse kwaliteitssystemen binnen Arduin met elkaar verbonden om gemeenschappelijke verbeterpunten te verkrijgen en om de systemen te evalueren. Er is een logische aansluiting tussen de jaarrekening en het jaarplan. De OR is verheugd te zien dat er gestructureerd wordt gekeken naar verbetering van de dienstverlening voor zowel cliënten en ondersteuning. Door middel van het naast elkaar leggen van de diverse processen wordt er beter gestroomlijnd. Zoals gebruikelijk worden uitkomsten van de evaluaties besproken met de OR.

Ontwikkeling Arduin
De Raad van Bestuur en de OR bespreken een notitie als aanvulling op de eerdere schets over de nieuwe ontwikkeling. Daarin wordt het proces beschreven van de aanleiding en noodzaak om de volgende stap te maken. Ook de input van de Raad van Toezicht, cliëntenraad en de OR is er in terug te zien. De schets wordt in de komende maand voor 80% uitgewerkt. Zodra de organisatiestructuur 80% gereed is zal de Raad van Bestuur de schets opnieuw bespreken met de Cliëntenraad, de Raad van Toezicht en de OR.

Persoonlijk Ontwikkel Plan
Het voorstel van de POP-werkgroep met de beleidsuitgangspunten is besproken. Een afvaardiging van de OR maakt deel uit van deze werkgroep. De OR is verheugd te zien dat het leeftijdsfasebewust personeelsbeleid nu ook onderdeel uitmaakt van het persoonlijk ontwikkel plan. De werkgroep werkt het stuk nu verder uit en neemt de input van het MT en de OR mee. Te zijner tijd wordt de POP-regeling tijd ter instemming aan de OR voorgelegd.

De notulen van dit overleg zijn – na vaststelling – te lezen op de OR-website van Arduin.

 

Samenvatting OV februari 2014

Hier onder volgt een samenvatting van de overlegvergadering tussen OR en Raad van Bestuur van februari. De volledige notulen zullen na vaststelling in de volgende OV gepubliceerd worden op de site van de Ondernemingsraad onder het tabblad: verslagen

Ontwikkeling Arduin
De Raad van Bestuur heeft met de cliëntenraad en de Raad van Toezicht gesproken over de toekomst van Arduin. In deze oriënterende fase wordt bekeken naar de voorbereiding op de veranderende ondersteuningsvraag en de verschillende vraagstellingen. Evenals de OR zijn de cliëntenraad en de Raad van Toezicht positief over de richting van de nieuwe ontwikkeling. Er zijn diverse aandachts- en discussiepunten naar voren gekomen in de brainstormsessies. Over het tempo en de radicaliteit zal Arduin nog goed moeten nadenken, waarbij zaken zorgvuldig voorbereid en geregeld zullen gaan worden. Er wordt gekeken naar verheldering van de diverse functies en taken. Er zal door de Raad van Bestuur een notitie worden opgesteld met de uitgangspunten en kaders waarop de Raad van Bestuur commitment vraagt. De OR staat positief tegenover de nieuwe ontwikkeling van de organisatie. De OR volgt de plannen kritisch vanuit het medewerkersbelang en zal daarbij ook het organisatiebelang in ogenschouw nemen.

Werkoverleg
De Raad van Bestuur en de OR hebben van gedachten gewisseld over de werkoverleggen.
De OR ontvangt regelmatig signalen betreffende werkoverleggen. Een positief geluid is dat er frequenter werkoverleg wordt gehouden. Minder positief zijn de signalen dat de werkoverleggen gelijk staan aan intervisie. De Raad van Bestuur zal hier op verzoek van de OR binnen het managementteam aandacht voor vragen. De medewerkers maken zelf een agenda voor het werkoverleg en betrekken hun coach. Uiteraard kan aansluitend aan het werkoverleg intervisie plaatsvinden, waarbij dan bijvoorbeeld de orthopedagoog aansluit.

Personeelsregelingen
De OR heeft ingestemd met de Regeling Fitness/sport en ontspanning, het (niet) roken beleid, de Regeling kosten PA en het beleid ten aanzien van roosterplanning.

De notulen van dit overleg zijn – na vaststelling – te lezen op de OR-website van Arduin.