Samenvatting OV april 2014

Hier onder volgt een samenvatting van de overlegvergadering tussen OR en Raad van Bestuur van 16 april. Bij dit overleg was ook een afvaardiging van de Raad van Toezicht als toehoorder aanwezig.  De volledige notulen zullen na vaststelling in de volgende OV gepubliceerd worden op de site van de Ondernemingsraad onder het tabblad: verslagen.

Evaluatie Persoonlijk Assistent
Eerder dit jaar heeft de OR vragen geformuleerd ten behoeve van de evaluatie. De Raad van Bestuur heeft deze beantwoord. De inhoud en positie van de rol PA wordt, evenals alle overige rollen binnen de organisatie, verder meegenomen in de nieuwe organisatie-ontwikkeling.

Ontwikkeling Arduin
De nieuwe organisatie wordt gefaseerd vormgegeven. Uiterlijk eind juni zal helder worden hoe de  nieuwe organisatiestructuur vorm krijgt. Vervolgens zal de Raad van Bestuur dit bespreken met de Raad van Toezicht, de Cliëntenraad en de ondernemingsraad. Hierna zal de definitieve structuur bekend zijn. Ook de uitkomsten, aanbevelingen en verbeterpunten vanuit het wetenschappelijk onderzoek van de Erasmus Universiteit worden door het MT als input gezien voor aanpassing van de organisatie. De OR is verheugd te vernemen dat er over enkele maanden duidelijkheid komt voor de inhoud en positie van de diverse rollen binnen Arduin.

Personeelsbijeenkomsten
De OR deelt met de Raad van Bestuur de ervaringen van de personeelsbijeenkomsten. De OR heeft onlangs een enquête uitgezet onder de leden van de OR-klankbordgroep over de inhoud en het al dan niet bezoeken van personeelsbijeenkomsten. Dit stelt de Raad van Bestuur op prijs. De uitkomsten zullen nog in de overlegvergadering worden gedeeld. In het nieuwe communicatieplan zal het MT ook de vorm en inhoud van de personeelsbijeenkomsten meenemen.

De notulen van dit overleg zijn – na vaststelling – te lezen op de website van de Ondernemingsraad Arduin

 

 

Bespreekpunten artikel 24-overleg Raad van Bestuur en de OR

Bespreekpunten artikel 24-overleg Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad

Op 26 maart 2014 is informeel met elkaar gesproken over met name de ontwikkeling van Arduin.
Een korte samenvatting van de onderwerpen die daarbij ter sprake zijn gekomen:

De Raad van Bestuur heeft met de OR enkele uitkomsten en aanbevelingen besproken uit het wetenschappelijk onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam naar het project Thuis in Eigen
Huis. Bij de ontwikkeling van Arduin zal worden nagedacht over gedeelde verantwoordelijkheden vanwege keuzes van cliënten, netwerk en medewerkers.

In het art. 24 overleg hebben de Raad van Bestuur en de OR open van gedachten gewisseld over de huidige rollen medewerker, coach, orthopedagoog en manager. Er is gebrainstormd over hoe de
diverse rollen mogelijk vorm zouden kunnen krijgen in de nieuwe organisatiestructuur.

Een bijkomend vraagstuk in het kader van de nieuwe ontwikkeling is de vraag wat nodig is om daadwerkelijk te komen tot ‘het vragen van toestemming vooraf’ naar ‘verantwoording achteraf’. De doelstellingen en kaders moeten duidelijk zijn, waarbij de vrijheid bestaat om zelf oplossend te zijn. Teams hebben een eigen verantwoordelijkheid.

Er zijn ideeën uitgewisseld over het versterken van de verbinding en interactie tussen cliënt en de buurt.

Hoe de cliënt nog beter ondersteund kan worden in het maken van keuzes is ook onderwerp van gesprek geweest in het overleg.

nieuwe website online!

Na wat problemen met onze oude website is dan vanaf nu onze nieuwe website online. Wij zijn vanaf nu te vinden op www.ondernemingsraadarduin.nl

De site is weer helemaal actueel, maar nog steeds ontwikkeling. We horen graag wat jullie er van vinden en wat jullie eventueel nog aan informatie missen. Voor jullie berichten kan voortaan het contactformulier gebruikt worden, te vinden onder het tabblad: contact.