Jaarverslag 2013

Het jaarverslag voor 2013 is weer klaar en is hier te bekijken op de site.

Jaarverslag2013

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar hebben wij er voor gekozen om het verslag digitaal te publiceren en hiermee het milieu te sparen. Mocht u toch een papieren exemplaar willen ontvangen, dan kan dit. U kunt deze aanvragen door een mailtje te sturen naar or@arduin.nl of gebruik te maken van ons contactformulier op deze site.

Samenvatting OV mei 2014

Hier onder volgt een samenvatting van de overlegvergadering tussen OR en Raad van Bestuur van 22 mei. De volledige notulen zullen na vaststelling in de volgende OV gepubliceerd worden op de site van de Ondernemingsraad onder het tabblad: verslagen.

Protocol Arbeidsverzuim
Het protocol is recent op enkele punten geactualiseerd en ter vergadering besproken met de OR. In een van de komende overleggen van de gezamenlijke Arbo-commissie van Arduin zal de wijze van inzet van budget voor maatregelen inzake preventie en re-integratie onderwerp van gesprek zijn.

Ontwikkeling Arduin
Zoals bekend is het plan voor de nieuwe organisatiestructuur eind juni klaar. De OR vernam geluiden als dat er al meer bekend zou zijn. De Raad van Bestuur geeft aan dat dit nog niet het geval is en zodra de schets klaar is wordt dit allereerst besproken met de Raad van Toezicht, de cliëntenraad en de OR. Na het verwerken van de uitkomsten van deze overleggen zal duidelijk worden hoe de definitieve organisatie eruit komt te zien en wat dan de concrete gevolgen zijn. De nieuwe structuur zal vanuit de cliënten de medewerkers georganiseerd worden. In de organisatieontwikkeling worden alle functies opnieuw bekeken. Ook volgt er nog een fase van het financieel doorrekenen en het inventariseren van de personele consequenties. Wat dat concreet betekent wordt pas duidelijk in de volgende fase van het proces.

ISP
De OR is geïnformeerd over de stand van zaken van het nieuwe ISP en heeft een presentatie gehad. Er loopt een pilot op een locatie waarbij gefaseerd wordt toegewerkt naar een definitieve versie welke vervolgens organisatie breed wordt geïmplementeerd.