Samenvatting OV juni 2014

Hier onder volgt een samenvatting van de overlegvergadering tussen OR en Raad van Bestuur van 25 juni. De volledige notulen zullen na vaststelling in de volgende OV gepubliceerd worden op de site van de Ondernemingsraad onder het tabblad: verslagen

Organisatieontwikkeling
In deze zomerweken wordt door het managementteam gewerkt aan het definitief uitwerken van de nieuwe organisatieschets en een bijbehorend communicatieplan. In de schets staan de uitgangspunten van de organisatieontwikkeling van Arduin en de manier waarop dit op een realistische manier bereikt gaat worden. Alvorens de medewerkers en cliënten te informeren worden de plannen eerst besproken met de Raad van Toezicht, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. De OR laat zich in dit adviestraject bijstaan door een extern adviseur.

Instemmingsverzoeken
De OR heeft ingestemd met het aangepast Protocol Arbeidsverzuim en de Reiskostenregeling.

Extra uren
De Raad van Bestuur en de OR hebben met elkaar gesproken over het besluit dat er geen extra uren meer gewerkt mogen worden, hoge uitzonderingen en uitsluitend met expliciete toestemming van de coach/manager daargelaten. Dit is niet besloten uit bezuiniging oogpunt, maar omdat Arduin dit jaar financieel sluitend wil afsluiten zoals begroot. Zoals elk jaar is de zomerperiode een van de piekmomenten waarop meer druk komt op het mobiliteitscentrum. Er wordt hard en creatief gewerkt om de openstaande diensten op te vullen.