Samenvatting OV augustus 2014

Samenvatting (hoofd)onderwerpen overlegvergadering  op 27 augustus 2014:

Organisatieontwikkeling
De huidige Raad van Bestuur geeft aan dat met het vertrek van mevrouw Van Belle niets verandert aan de eerdere plannen. Er staan ons veranderingen te wachten door de transitie van de Jeugdzorg en de veranderingen in de WMO. Arduin moet anticiperen op deze ontwikkelingen en is tegelijkertijd hard bezig om ervoor te zorgen dat de gemeenten bij ons de zorg gaan inkopen. Arduin kan zich binnenkort inschrijven voor de Jeugdzorg.

Naast het feit dat er nu nog veel onzeker is, is wel duidelijk dat 2015 een overgangsjaar zal zijn tot aan de nieuwe situatie in de zorg. Het zal veel gaan betekenen voor de kijk op de ondersteuning waarbij ook flexibiliteit zal worden gevraagd van de medewerkers. De OR vindt dat medewerkers goed geïnformeerd moeten worden over welke stappen worden gezet en waarom. Dit om onbegrip en onrust op de werkvloer te voorkomen.

Maatregelen personeelsbeleid
Door een aantal veranderingen in het arbeidsrecht, de AWBZ-zorg en de nieuwe CAO zal de komende tijd worden gekenmerkt door onzekerheden over de gevolgen van deze veranderingen. De Raad van Bestuur zal hierop anticiperen en is voornemens een aantal personeelsmaatregelen te treffen. De OR is om advies en instemming gevraagd ten aanzien van de besluiten. Enkele maatregelen worden met instemming van de OR doorgevoerd en over enkele andere besluiten volgt nog nader overleg.

Kwaliteitsjaarverslag Arduin
Er is sinds kort een nieuw kwaliteitssysteem. Tijdens het overleg bespreken de Raad van Bestuur en de OR het verslag en wisselen van gedachten over enkele inhoudelijke aspecten.

Regeling uitbetaling PBL-uren
Nu de mogelijkheid tot het uitbetalen van PBL-uren is opgenomen in de CAO komt de regeling te vervallen en heeft de OR ingestemd met het vervallen van de regeling. Er is nog wel een intern document waarin de aanvraagprocedure staat beschreven.

Dashboard juni 2014
Arduin heeft vanuit de Raad van Toezicht een taakstelling ten aanzien van de begroting.

Omdat er tekorten dreigen te ontstaan moeten er maatregelen getroffen worden om binnen de begroting te blijven. De Raad van Bestuur bespreekt met de OR de stand van zaken en de prognose.

De notulen van dit overleg zijn – na vaststelling – te lezen op de OR-website van Arduin.