Arbeidsvoorwaardencommissie

De OR heeft een stimulerende taak conform artikel 28 van de WOR om te bevorderen dat de gemaakte afspraken over arbeidsvoorwaarden door de bestuurder worden nageleefd.Het is belangrijk dat de OR op de hoogte is van de arbeidsvoorwaarden die gelden binnen Arduin, zoals daar zijn:

de CAO-Gehandicaptenzorg;

de diverse personeelsregelingen met daarbij, voor zover noodzakelijk,de instemmingsverklaring van de OR.

de evt “boven wettelijke” afspraken die door de bestuurder en de OR zijn gemaakt.

Bovengenoemde taak is door de OR gedelegeerd aan de commissie arbeidsvoorwaarden.Deze houdt de OR periodiek op de hoogte (zowel mondeling als schriftelijk) aangaande de naleving van de arbeidsvoorwaarden en neemt zonodig initiatieven om tot voorstellen te komen voor betere arbeidsvoorwaarden. De commissie heeft overleg met de vakbond(en) om zo de juiste interpretatie van wet en regelgeving na te kunnen gaan en anderzijds de vakbond(en) op de hoogte te houden van de praktische uitvoerbaarheid van de diverse regelingen, zoals b.v.in de CAO, zijn overeen gekomen.

de arbeidsvoorwaardencommissie bestaat uit de volgende leden:
Wies Meeusen, Anita Nossin, Louis van Beekum, Willeke Geelhoed

Ondernemingsraad Arduin