De OR

Vanaf 1996 heeft Stichting Arduin een Ondernemingsraad (OR). Deze heeft als taak om de collectieve belangen van alle werknemers van Stichting Arduin te behartigen, met een goed functionerende organisatie als doel. Door overleg met de Raad van Bestuur, diverse werkgroepen en OR-vergaderingen beoefent de OR zijn functie.

De zittingstermijn van de OR is vier jaar. Per 1 januari 2017 heeft de huidige OR zitting genomen tot 1 januari 2021.

De OR heeft de volgende rechten en bevoegdheden: informatierecht, initiatiefrecht, adviesrecht en instemmingsrecht. De ondernemingsraad vergadert volgens rooster in het Service Center op de Segeerssingel in Middelburg.

De reguliere vergaderingen van de Ondernemingsraad (OR vergadering) zijn openbaar. De overlegvergadering tussen Ondernemingsraad en Bestuurder (OV vergadering) zijn besloten.

Wat doet de ondernemingsraad voor jou?
Medewerkers hebben recht op medezeggenschap. Dat staat in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).
De ondernemingsraad:

  • beslist mee over het personeelsbeleid
  • adviseert over de bedrijfsvoering
  • bevordert het werkoverleg en stimuleert goede arbeidsomstandigheden
  • bespreekt tweemaal per jaar het algemene reilen en zeilen van de organisatie

De OR houdt toezicht op:

  •  uitvoering van wettelijke maatregelen voor veilig en gezond werken
  • naleving van de cao’s en personeelsregelingen
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen
  • uitbannen van discriminatie

In de wet zijn bevoegdheden vastgelegd waarvoor de OR bij een aantal belangrijke zaken om advies of instemming moet worden gevraagd. Zo moeten plannen over sociaal beleid en arbeidsomstandigheden ter instemming worden voorgelegd.
De OR kan ook zelf voorstellen doen voor onderwerpen om te bespreken in de overlegvergadering met de raad van bestuur

Voor meer informatie:

Louis van Beekum
voorzitter OR
Tel: 06 – 20035710
Fax: 0118 – 43 45 99

E-mail: or@arduin.nl